Povinně zveřejňované informace

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.

1. NÁZEV
Kávéeska, příspěvková organizace

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ
Organizaci zřídilo svým usnesením Zastupitelstvo městské části Brno-střed.
Důvodem je zajištění poskytování kulturních, vzdělávacích a volnočasových služeb především obyvatelům městské části Brno-střed.
Více informací je uvedeno ve zřizovací listině a souvisejících dokumentech, které jsou ke stažení níže na této stránce v oddílu 8. DOKUMENTY.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Organizaci tvoří pracoviště
a) Divadlo Polárka, Tučkova 34, 602 00 Brno
provozní prostory: objekt Divadla Polárka, Tučkova 34, č. pop. 922, parcel. č. 1649, výměra 516 m2, k.ú. Veveří, obec Brno; nebytové prostory č. 102 v přízemí objektu Tučkova 32, č. pop. 921, parcel. č. 1649, výměra 138,70 m2, k.ú. Veveří, obec Brno.
b) Klub Leitnerova, Leitnerova 2, 602 00 Brno
provozní prostor: objekt Leitnerova 2, stavba č. pop. 434 na pozemku parcel. č. 1535 a pozemek parcel. č. 1535, výměra 426 m2, vše k.ú. Staré Brno, obec Brno.
c) Centrum volného času Botanka, Botanická 13, 602 00 Brno
provozní prostor: nebytové prostory č. 101 v přízemí objektu Botanická 13 / Sušilova 8, č. pop. 600, parcel. č. 1353, výměra 194 m2, k.ú. Veveří, obec Brno.
d) Správa a služby organizace, Vojtova 7, 602 00 Brno
provozní prostor: nebytové prostory v 1. a 2. NP objektu Vojtova č. p. 1030, na pozemku p. č. 507/4, k.ú. Štýřice, obec Brno, výměra 762,2 m2.

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Vojtova 1030 / 7
Brno
PSČ 602 00

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Vojtova 1030 / 7
Brno
PSČ 602 00

4.3 Úřední hodiny
Pondělí – pátek
9.00 – 12.00 hod.
14.00 – 16.00 hod.

4.4 Telefonní čísla
Kanceláře, podatelna, administrativa, majetek, PO a BOZP
mobil: +420 725 825 598

Účetnictví, mzdy, personalistika, ekonomika, rozpočet
mobil: +420 725 871 753

Ředitel – Mgr. Tomáš Pavčík
mobil: +420 724 944 536

Vedoucí střediska, produkce akcí pro veřejnost - Bc. Šárka Jelínková 
mobil: +420 725 825 597

Technická produkce akcí pro veřejnost - Bc. Michael Werner
mobil: +420 607 599 585

Divadlo Polárka
mobil: +420 724 042 852

Centrum volného času Botanka
tel.: +420 541 238 664
mobil: +420 725 871 75

Klub Leitnerova
mobil: +420 725 570 065

4.5 Čísla faxu
není

4.6 Adresa internetové stránky
www.kaveeska.cz

4.7 Adresa e-podatelny
info@kaveeska.cz

Další elektronické adresy
pelcova@divadlopolarka.cz
info@botanka.cz
info@leitnerka.cz

4.8 ID datové schránky
aqb9w6z

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT
4939621/0100
Komerční banka

6. IČ
00101508

7. DIČ
CZ00101508
(od 1. 6. 2012)

8. DOKUMENTY
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina a související dokumenty

Zřizovací listina organizace ve formátu .pdf.
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině organizace ve formátu .pdf.
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině organizace ve formátu .pdf.
Dodatek č. 3 ke zřizovací listině organizace ve formátu .pdf
Dodatek č. 4 ke zřizovací listině organizace ve formátu .pdf.
Dodatek č. 5 ke zřizovací listině organizace ve formátu .pdf.
Dodatek č. 6 ke zřizovací listině organizace ve formátu .pdf.
Dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace ve formátu .pdf.
Dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace ve formátu .pdf.
Smlouva o výpůjčce ve formátu .pdf.

Výpis z živnostenského rejstříku
Výpis z živnostenského rejstříku ve formátu .pdf.

Výpis z registru ekonomických subjektů
Výpis z registru ekonomických subjektů ve formátu .pdf.
Výpis z obchodního rejstříku ve formátu. pdf

Zprávy o činnosti

Zpráva o činnosti za rok 2021 ve formátu. pdf
Zpráva o činnosti za rok 2020 ve formátu .pdf.
Zpráva o činnosti za rok 2019 ve formátu .pdf.
Zpráva o činnosti za rok 2018 ve formátu. pdf
Zpráva o činnosti za rok 2017 ve formátu .pdf
Zpráva o činnosti za rok 2016 ve formátu .pdf
Zpráva o činnosti za rok 2015 ve formátu .pdf.
Zpráva o činnosti za rok 2014 ve formátu .pdf.

8.2 Rozpočet

Návrh rozpočtu na rok 2023.
Návrh rozpočtu na rok 2022.
Návrh rozpočtu na rok 2021.
Návrh rozpočtu na rok 2020.
Návrh rozpočtu na rok 2019.
Návrh rozpočtu na rok 2018.
Návrh rozpočtu na rok 2017.
Návrh rozpočtu na rok 2016.
Návrh rozpočtu na rok 2015.
Návrh rozpočtu na rok 2014.

Účetní uzávěrka za rok 2021.
Účetní uzávěrka za rok 2020.
Účetní uzávěrka za rok 2019.
Účetní uzávěrka za rok 2018.
Účetní uzávěrka za rok 2017.
Účetní uzávěrka za rok 2016.
Účetní uzávěrka za rok 2015.
Účetní uzávěrka za rok 2014.

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Žádost může být podána ústně nebo písemně.
Ústní žádost se podává v sídle organizace – Vojtova 7, Brno, a to v pracovní dny od 10.00 do 14.00 hod. Žadatel může být při ústní žádosti vyzván, aby žádost podal písemně.
Písemnou žádost lze podat:
• dopisem na adresu organizace: Vojtova 1030/7, 602 00 Brno
• e-mailem na: info@kaveeska.cz

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ
Organizace je povinna poskytovat informace vztahující se k oblastem své činnosti. Ta je popsána ve zřizovací listině a souvisejících dokumentech.
Žádost o informace lze podat ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:
• ústně (tzn. i telefonicky) na kterémkoliv pracovišti organizace
• písemně na adresu Vojtova 1030/7, 602 00 Brno
• elektronicky e-mailem zaslaným na info@kaveeska.cz
• prostřednictvím datové schránky – ID datové schránky je: aqb9w6z

Formulář k žádosti o poskytnutí informace ke stažení.

Stížnosti je možná adresovat:
• řediteli organizace (písemně na adresu Vojtova 1030/7, 602 00 Brno, elektronicky e-mailem zaslaným na: pavcik@kaveeska.cz)
• Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed (písemně na adresu Dominikánská 2, 602 00 Brno, elektronicky e-mailem zaslaným na podatelna@brno-stred.cz)
• starostovi městské části Brno-střed (písemně na adresu Dominikánská 2, 601 69 Brno, elektronicky e-mailem zaslaným na podatelna@brno-stred.cz).

11. PŘEDPISY
11.1 Nejdůležitější používané předpisy
• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

11.2 Vydané právní předpisy
nejsou

12. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
• vyhledávání informací za každou započatou hodinu: 180 Kč
• pořízení kopie formátu A4, jednostranná 2 Kč, oboustranná: 4 Kč
• pořízení kopie formátu A3, jednostranná 4 Kč, oboustranná: 8 Kč
• odeslání poštou: dle platných sazeb poštovního sazebníku
• za technické nosiče: CD 10 Kč, DVD 15 Kč
(všechny částky jsou uvedeny vč. DPH)

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
není

13. LICENČNÍ SMLOUVY
13.1 Vzory licenčních smluv
nejsou

13.2 Výhradní licence
nejsou

14. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2010.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2009.