Povinně zveřejňované informace

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.

1. NÁZEV
Kávéeska, příspěvková organizace

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ
Organizaci zřídilo svým usnesením Zastupitelstvo městské části Brno-střed.
Důvodem je zajištění poskytování kulturních, vzdělávacích a volnočasových služeb především obyvatelům městské části Brno-střed.
Více informací je uvedeno ve zřizovací listině a souvisejících dokumentech, které jsou ke stažení níže na této stránce v oddílu 8. DOKUMENTY.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Organizaci tvoří pracoviště
a) Divadlo Polárka, Tučkova 34, 602 00 Brno
provozní prostory: objekt Divadla Polárka, Tučkova 34, č. pop. 922, parcel. č. 1649, výměra 516 m2, k.ú. Veveří, obec Brno; nebytové prostory č. 102 v přízemí objektu Tučkova 32, č. pop. 921, parcel. č. 1649, výměra 138,70 m2, k.ú. Veveří, obec Brno.
b) Klub Leitnerova, Leitnerova 2, 602 00 Brno
provozní prostor: objekt Leitnerova 2, stavba č. pop. 434 na pozemku parcel. č. 1535 a pozemek parcel. č. 1535, výměra 426 m2, vše k.ú. Staré Brno, obec Brno.
c) Centrum volného času Botanka, Botanická 13, 602 00 Brno
provozní prostor: nebytové prostory č. 101 v přízemí objektu Botanická 13 / Sušilova 8, č. pop. 600, parcel. č. 1353, výměra 194 m2, k.ú. Veveří, obec Brno.
d) Správa a služby organizace, Koliště 29, 602 00 Brno
provozní prostor: nebytové prostory č. 102, v 1. a 2. NP objektu Koliště 29, č. pop. 645, parcel. č. 606, výměra 225 m2, k.ú. Trnitá, obec Brno.

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Koliště 645 / 29
Brno
PSČ 602 00

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Koliště 645 / 29
Brno
PSČ 602 00

4.3 Úřední hodiny
Pondělí – pátek
9.00 – 12.00 hod.
14.00 – 16.00 hod.

4.4 Telefonní čísla
Kanceláře, podatelna, administrativa, majetek, PO a BOZP
tel.: 543 212 508
mobil: 725 825 598

Účetnictví, mzdy, personalistika, ekonomika, rozpočet
tel.: 543 212 508
mobil: 725 871 753

Ředitel – Mgr. Tomáš Pavčík
mobil: 724 944 536

Vedoucí - Adéla Špánková
mobil: 702 012 179

Produkce akcí pro veřejnost
mobil: 702 012 179

Divadlo Polárka
tel.: 541 212 912
mobil: 724 042 852

Centrum volného času Botanka
tel.: 541 238 664
mobil: 725 871 75

Klub Leitnerova
tel.: 543 213 693
mobil: 725 570 065

4.5 Čísla faxu
není

4.6 Adresa internetové stránky
www.kaveeska.cz

4.7 Adresa e-podatelny
info@kaveeska.cz

4.8 Další elektronické adresy
info@divadlopolarka.cz
info@botanka.cz
info@leitnerka.cz

4.9 ID datové schránky
aqb9w6z

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT
4939621/0100
Komerční banka

6. IČ
00101508

7. DIČ
CZ00101508
(od 1. 6. 2012)

8. DOKUMENTY
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Zřizovací listina a související dokumenty
Zřizovací listina organizace ve formátu .pdf.
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině organizace ve formátu .pdf.
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině organizace ve formátu .pdf.
Dodatek č. 3 ke zřizovací listině organizace ve formátu .pdf
Dodatek č. 4 ke zřizovací listině organizace ve fromátu .pdf.
Dodatek č. 5 ke zřizovací listině organizace ve fromátu .pdf.
Dodatek č. 6 ke zřizovací listině organizace ve fromátu .pdf.
Smlouva o výpůjčce ve formátu .pdf.

Výpis z živnostenského rejstříku
Výpis z živnostenského rejstříku ve formátu .pdf.

Výpis z registru ekonomických subjektů
Výpis z registru ekonomických subjektů ve formátu .pdf.
Výpis z obchodního rejstříku ve formátu. pdf

Zprávy o činnosti

Zpráva o činnosti za rok 2019 ve formátu .pdf.
Zpráva o činnosti za rok 2018 ve formátu. pdf
Zpráva o činnosti za rok 2017 ve formátu .pdf
Zpráva o činnosti za rok 2016 ve formátu .pdf
Zpráva o činnosti za rok 2015 ve formátu .pdf.
Zpráva o činnosti za rok 2014 ve formátu .pdf.

8.2 Rozpočet
Návrh rozpočtu na rok 2020.
Návrh rozpočtu na rok 2019.
Návrh rozpočtu na rok 2018.
Návrh rozpočtu na rok 2017.
Návrh rozpočtu na rok 2016.
Návrh rozpočtu na rok 2015.
Návrh rozpočtu na rok 2014.
Účetní uzávěrka za rok 2019.
Účetní uzávěrka za rok 2018.
Účetní uzávěrka za rok 2017.
Účetní uzávěrka za rok 2016.
Účetní uzávěrka za rok 2015.
Účetní uzávěrka za rok 2014.

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Žádost může být podána ústně nebo písemně.
Ústní žádost se podává v sídle organizace – Koliště 29, Brno, a to v pracovní dny od 10.00 do 14.00 hod. Žadatel může být při ústní žádosti vyzván, aby žádost podal písemně.
Písemnou žádost lze podat:
• dopisem na adresu organizace: Koliště 645/29, 602 00 Brno
• e-mailem na: info@kaveeska.cz

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ
Organizace je povinna poskytovat informace vztahující se k oblastem své činnosti. Ta je popsána ve zřizovací listině a souvisejících dokumentech.
Žádost o informace lze podat ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:
• ústně (tzn. i telefonicky) na kterémkoliv pracovišti organizace
• písemně na adresu Koliště 29, 602 00 Brno
• elektronicky e-mailem zaslaným na info@kaveeska.cz
• prostřednictvím datové schránky – ID datové schránky je: aqb9w6z

Formulář k žádosti o poskytnutí informace ke stažení.

Stížnosti je možná adresovat:
• řediteli organizace (písemně na adresu Koliště 29, 602 00 Brno, elektronicky e-mailem zaslaným na: pavcik@kaveeska.cz)
• Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed (písemně na adresu Dominikánská 2, 602 00 Brno, elektronicky e-mailem zaslaným na podatelna@brno-stred.cz)
• starostovi městské části Brno-střed (písemně na adresu Dominikánská 2, 601 69 Brno, elektronicky e-mailem zaslaným na podatelna@brno-stred.cz).

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
Žadatel o informace může podat odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, podat stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o poskytnutí informací, domáhat se ochrany před nečinností podle § 80 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízeným orgánem je Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MČ BS. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.

Žadatel může podat stížnost v případě, kdy nesouhlasí s vyřízením žádosti sdělením odkazu na zveřejněnou informaci, nebo mu po uplynutí lhůty 15 dnů, příp. řádně prodloužené lhůty pro poskytnutí informací, nebyla poskytnuta informace ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo mu byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo nesouhlasí s výší úhrady sdělené dle ust. § 17 odst. 3 informačního zákona požadované v souvislosti s poskytováním informací.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů od dne:
a) doručení sdělení údajů umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, sdělení o odložení žádosti v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti osloveného povinného subjektu, nebo ode dne doručení oznámení o výši požadované úhrady,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Nadřízeným orgánem je Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MČ BS.
Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

12. FORMULÁŘE
Žádost o poskytnutí informace – formulář ke stažení ZDE

13. POPISY POSTUP – NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ
Popisy postupů – odkaz ZDE.

14. PŘEDPISY
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
• zákon č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

14.2 Vydané právní předpisy
nejsou

15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
• vyhledávání informací za každou započatou hodinu: 180 Kč
• pořízení kopie formátu A4, jednostranná 2 Kč, oboustranná: 4 Kč
• pořízení kopie formátu A3, jednostranná 4 Kč, oboustranná: 8 Kč
• odeslání poštou: dle platných sazeb poštovního sazebníku
• za technické nosiče: CD 10 Kč, DVD 15 Kč
(všechny částky jsou uvedeny vč. DPH)

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
není

16. LICENČNÍ SMLOUVY
16.1 Vzory licenčních smluv
nejsou

16.2 Výhradní licence
nejsou

17. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2010.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2009.